10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
ZAUFANIE KLIENTÓW

UMOWY IT


WDROŻENIOWE, LICENCYJNE, SERWISOWE, SLA

ŚWIADCZYMY PROFESJONALNE WSPARCIE PRAWNE DLA PROJEKTÓW IT


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • analizujemy biznesowe i techniczne założenia projektów IT
 • rekomendujemy optymalne rozwiązania prawne
 • opracowujemy i opiniujemy warunki umów licencyjnych, umów wdrożeniowych, umów oświadczenie usług serwisowych i hostingowych oraz umów SLA
 • wspieramy Klientów w toku negocjacji biznesowych
 • reprezentujemy przedsiębiorców w sporach powstałych na tle wykonywania umów IT

Umowy IT – opracowywanie projektów, opiniowanie  oraz negocjowanie:

 • umów licencyjnych na oprogramowanie,
 • umów dystrybucyjnych na oprogramowanie,
 • umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do oprogramowania,
 • umów dostawy oprogramowania,
 • umów depozytu kodu źródłowego oprogramowania,
 • umów na opracowania specyfikacji wymagań dla systemu informatycznego, który ma być wdrażany w przedsiębiorstwie,
 • umów na wykonanie analizy przedwdrożeniowej,
 • umów o wykonanie i wdrożenie dedykowanych systemów informatycznych,
 • umów o wykonanie i wdrożenie standardowych systemów (np. typu ERP) dostosowywanych do specyfiki potrzeb zamawiającego,
 • umów o świadczenie usług serwisowych (maintenance) dotyczących oprogramowania lub sprzętu IT,
 • umów na dostawy sprzętu komputerowego,
 • umów na outsourcing informatyczny,
 • umów o wykonanie i utrzymywanie serwisów internetowych oraz platform transakcyjnych,
 • umów o udostępnianiu serwerów (hosting),
 • umów o wykonanie i aktualizację stron www.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują także wsparcie przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy licencji, wdrożenia systemów IT i usługi serwisowe oraz pomoc prawną dla wykonawców uczestniczących w tego rodzaju procedurach.

WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół

Lider praktyki energetycznej GJW. Odpowiedzialny za segment doradztwa prawnego na rzecz elektroenergetyki. Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspiera w wielu projektach biznesowych w obszarach pozyskiwania finansowań, IT, prowadzenia inwestycji, zarządzania ryzykiem i zamówień publicznych. Legitymuje się doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje także wokół prawnych aspektów stosowania instrumentów finansowych. Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Przeprowadził wiele szkoleń z tego zakresu, brał także udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement i nadzorował procedury przetargowe przeprowadzane przy ich użyciu. Wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych. Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”. Wykształcenie Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Aktualnie uczestnik Studium Prawa Brytyjskiego Introduction to English Law and the Law of the European Union organizowanego wspólnie przez British Law Centres oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W GJW zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych, w tym dla jednej z największych grup kapitałowych sektora elektroenergetycznego w kraju. Specjalizuje się we wspieraniu projektów biznesowych z zakresu teleinformatyki, pozyskiwania finansowań, prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, zarządzania ryzykiem i zamówień w branży energetycznej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego, cywilnego, gospodarczego i handlowego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się także wokół prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. W ramach świadczonej pomocy prawnej uczestniczy w prowadzeniu procedur zakupowych w obszarze IT realizowanych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych. Posiada także szeroką praktykę w opracowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących produktów bankowych. Wykształcenie Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada jedenastoletnie doświadczenie zawodowe. Przez cztery lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu.

W Kancelarii GJW należy do zespołu procesowego, gdzie występuje w imieniu przedsiębiorców energetycznych w toku wielu sporów, m.in. w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego powstałych na tle wykonywania obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów branży energetycznej sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Obsługiwała procesy przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego. Wspierała przedsiębiorców przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej – uczestniczyła zarówno w postępowaniach rejestrowych, jak i postępowaniach upadłościowych oraz naprawczych. Jej doświadczenie obejmuje ponadto występowanie w postępowaniach mediacyjnych i pojednawczych. Brała także udział w postępowaniach wieczystoksięgowych i egzekucyjnych. Wykształcenie Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

GJW jest członkiem zespołu procesowego zajmującego się reprezentacją przedsiębiorstw branży energetycznej w sporach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Posiada bogate doświadczenie w występowaniu w sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Występował także w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w obszarze oświetlenia publicznego oraz w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej. Uczestniczył w reprezentacji przedsiębiorców w toku wielu postępowań cywilnych: procesowych, nieprocesowych, upadłościowych, naprawczych i egzekucyjnych. W swojej praktyce prawniczej brał również udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego, a także wspierał przedsiębiorców w odzyskiwaniu należności, jak również przy rejestrowaniu oraz likwidowaniu działalności gospodarczej. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu projektów umów związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw energetycznych, w tym także umów związanych z realizacją projektów teleinformatycznych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i administracyjnego. Wykształcenie Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa oraz socjologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta programu Socrates-Erasmus na włoskim Università della Calabria w Cosenzy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku poznańskich i warszawskich kancelariach prawnych świadczących usług na rzecz podmiotów gospodarczych.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 michal@web-world.pl O kancelarii
TAGI

[12 Tagi] obsługa prawna podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, doradztwo dla podmiotów zajmujących się handlem elektronicznym, zabezpieczenie dostawców usług hostingowych, audyty prawne serwisów internetowych, wdrażanie procedur ochrony danych osobowych, opracowywanie polityki prywatności, ochrona programów komputerowych, pomoc prawna odbiorców usług w Internecie, doradztwo w sporach związanych z dostarczaniem spamu, dochodzenie praw do domen internetowych, doradztwo dla producentów baz danych, umowy licencyjne o korzystanie z baz danych, umowy licencyjne o przeniesienie praw do baz danych, regulamin serwisu internetowego, regulamin sklepu internetowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulamin promocji organizowanych z wykorzystaniem Internetu